Polityka prywatności

Zaktualizowano dnia 24 maja 2018 roku

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE DOBROWOLNIE NAM PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI WRAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH, W TYM RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

TWOJA PRYWATNOŚĆ DANYCH: 

Jesteśmy zdecydowani chronić twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, w jakich celach będziemy je przetwarzać. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które są danymi osobowymi. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, do identyfikacji twojej osoby. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tego serwisu internetowego. Pojęcie „serwis internetowy” obejmuje niniejszy serwis www.tiki.pl

DEFINICJE:

Administrator  CTM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-831 ul. Fatimska 41a/310 NIP: 836-185-86-42 KRS 0000495067

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem tiki.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

INFRORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH: 

Administrator danych - CTM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-831 ul. Fatimska 41a/310 NIP: 836-185-86-42 KRS 0000495067  e-mail: biuro@tiki.pl  tel. 796-688-996.

Niniejszy serwis internetowy jest własnością CTM Sp. z o.o. Decydując się dobrowolnie na korzystanie z naszej oferty, która obejmuje podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych w obrębie CTM i Oddziałów CTM, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś.

Jeśli złożysz do nas prośbę np. o wizytę psychologiczną w obszarze działania jednego z naszych Oddziałów, przekażemy Twoje zgłoszenie i zebrane dane, do franczyzowego lub własnego Oddziału CTM najbliżej Twojej lokalizacji, w celu spełnienia twojej prośby.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH: 

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa, w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, są zobowiązane do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania oraz wymogów w zakresie przechowywania dokumentów (m.in na temat zdrowia - danych medycznych). Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi do twoich danych. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI: 

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe możliwości tego serwisu internetowego, ulepszamy obecnie dostępne usługi i dodajemy nowe. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności:  ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu do czasu modyfikowane, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH: 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu podane dobrowolnie oraz adres IP lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są przez Administratora:

  • w celu świadczenia usług zgodnych z aktualną ofertą serwisu, w tym zapisywaniu się na wizyty terapeutyczne, zajęcia terapeutyczne, szkolenia, konferencje, obozy terapeutyczne, diagnozę i innych usług, które mogą się pojawić w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  • w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy (9 ust. 2 lit. h RODO) - przez osoby podlegające obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
  • w celu potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu szkolenia/konsultacji, przypomnieć Ci o szkoleniu/konsultacji, poinformować o możliwości odbioru dokumentacji np. diagnozy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celach księgowych m.in. fakturowania, sprawdzania przelewów itp. (art.6 pkt 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
  • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z wysyłaniem newsletterów z aktualną ofertą oraz nowościami – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej, w sekcji „MARKETING” (art.6 pkt 1 lit. f) RODO);
  • w celu archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.6 pkt 1 lit. c) RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów, poprawą jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług  (art.6 pkt 1 lit. f) RODO).

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO)
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art.6 pkt 1 lit. b) RODO)
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 pkt 1 lit. c) RODO)
  • profilaktyka zdrowotna, diagnoza (9 ust. 2 lit. h RODO)
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, m.in. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski oraz formularze (art.6 pkt 1 lit. f) RODO).

KIEDY ZBIERAMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

  1. świadczeniem usług szkoleniowych;
  2. świadczeniem usług w zakresie zdrowia psychicznego;
  3. świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  4. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej mutyzm.pl, sprzedażą usług w Oddziałach CTM, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
  5. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
  6. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
  7. nawiązanymi relacjami handlowymi.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu terapeutycznego, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CTM usług w zakresie zdrowia psychicznego. Korzystanie z usług CTM jest dobrowolne. 

PROFILOWANIE:

Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierskie i pocztowe (np. w związku z realizacją wysyłki dokumentacji, FV) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym Oddziałom CTM tj. przedsiębiorcom prowadzącym Oddziały franczyzowe CTM wraz z personelem wyszczególnionym na stronie mutyzm.pl - w dziale "ZESPÓŁ".  

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Państwa dane wrażliwe (zdrowotne), będziemy wykorzystywać przez okres udzielania profilaktyki zdrowotnej (w zakresie zdrowia psychicznego) oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną (dotyczącą zdrowia). W zależności od rodzaju dokumentacji, może być to czas 20-30 lat.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

FORMULARZE KONTAKTOWE: 

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania/treści w formularzu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi formularza, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi. W przypadku prawa dostępu do danych (kopii), zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO - poniesienia kosztów administracyjnych.(art. 15 RODO), zaznaczając jednak, że nieodpłatnemu udostępnieniu podlega zawsze pierwsza kopia przetwarzanych danych;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 7 dniowy czas realizacji/odpowiedzi. Masz prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej , wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny (np. psycholog, psychiatra), która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej  (art. 16 RODO);

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO, na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 7 dniowy czas realizacji/odpowiedzi;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi ( art. 18 RODO);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi (art. 20 RODO);

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi;

Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi;

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: CTM Sp. z o.o. ul. Fatimska 41a/310  (31-831 Kraków);
  • drogą e-mailową na adres: biuro@tiki.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

  • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) m.in. w związku z:

  1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Google+);
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;
  3. korespondencją e-mail z niektórymi klientami, poprzez e-mail gmail (usługa firmy Google), ze względu na niedocierającą korespondencję z firmowych adresów e-mail z domeny ...@tiki.pl

MARKETING:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych (tylko wtedy, gdy wyrazili na to zgodę), które mogą polegać na:

  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną)

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes CTM Sp. z o.o.  polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu CTM, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE: 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
  • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator może także wykorzystać również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@tiki.pl  lub adres korespondencyjny CTM Sp. z o.o.  ul. Fatimska 41a/310 (31-831 Kraków) lub telefonicznie 796-688-996.

Z poważaniem
Zarząd CTM Sp. z o.o.
Mariusz Andrzejewski ; Monika Andrzejewska